Powiatowa Rada Rynku Pracy w Biłgoraju

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY W BIŁGORAJU

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

SKŁAD RADY

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2016 Starosty Biłgorajskiego z dnia 5 listopada 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju Rada liczy 10 członków. Są to przedstawiciele organizacji związkowych, pracodawców, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

1.  Monika Buczko                     –          przedstawiciel organizacji związkowej,

2.  Halina Maciocha                   –          przedstawiciel pracodawcy,

3.  Magdalena Kaja Kulińska   –          przedstawiciel stowarzyszenia,

4.  Zbigniew Ryba                      –          przedstawiciel organizacji związkowej.

5.  Wojciech Fus                                     –          przedstawiciel stowarzyszenia,

6.  Marek Pawłowski                 –          przedstawiciel stowarzyszenia,

7.  Jan Pyznarski                        –          przedstawiciel pracodawców,

8.  Wojciech Dziduch                 –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,

9.  Bogdan Kowalik                   –          przedstawiciel samorządu terytorialnego,

10. Jarosław Lipiec                    –          przedstawiciel samorządu powiatowego.

 

Funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju pełni Pan Jarosław Lipiec, natomiast wiceprzewodniczącego Pani Monika Buczko.

 

KOMPETENCJE

Kompetencje Rady określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).

Do zakresu jej działania należy m.in.

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie biłgorajskim; 
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania; 
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP w Biłgoraju.
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.


Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2)  proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy
o promocji i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

  a) kryteria doboru bezrobotnych,

  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Organizację i tryb działania rady rynku pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 639).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Data modyfikacji 30 grudnia 2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Mazur
Autor: Magdalena Mazur