Rejestracja poszukującego pracy

 

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do rejestracji?

 • dowód osobisty;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 • świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia  uprawnień;
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument osoba rejestrująca się jako poszukująca pracy posiada;
 • dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);
 • dokument, na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy).

Przydatne informacje

 • Rejestracja zostanie dokonana z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie
  o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się
  z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy.”
 • Jesteś zobowiązany do informowania w terminie 7 dni urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
 • Możesz być zarejestrowany jako poszukujący pracy w więcej niż jednym urzędzie pracy.
Metryka strony
Data publikacji 20 lutego 2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur