Rejestracja osób nie korzystających z usług internetowych

 


  • Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

  • Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie składa pisemne oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

  • Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych na wydruku karty rejestracyjnej. 

  • Rejestracja osób bezrobotnych dokonywana jest w pokoju nr 2 i 12 (tel. 84 6850034 lub 84 6850029) . W pokoju tym, rejestrują się osoby bezrobotne z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy. Przyjmowanie klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Metryka strony
Data publikacji 19 lutego 2013
Data modyfikacji 17 maja 2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur