Dokumenty niezbędne do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

W celu potwierdzenia i uznania okresu pracy w państwach Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego , osoba rejestrująca się poza podstawowymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji osób bezrobotnych powinna przedłożyć w dniu rejestracji formularz U1 (E 301) - zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia.

Formularz U1 wystawia instytucja właściwa danego państwa.

W przypadku braku formularza U1, niezbędne będą wszystkie informacje , które pozwolą zidentyfikować twoje dane za granicą, takie jak:

  •  nazwa i adres pracodawcy zagranicznego,
  • zajmowane stanowisko,
  • okres pracy z wyszczególnionym dniem, miesiącem i rokiem,
  • numer ubezpieczenia lub numer podatkowy

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.

Formularz U1 wraz z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, który orzeka w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
              

Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2