Dokumenty niezbędne do rejestracji

 • 1) Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym zameldowaniu bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego z zaświadczeniem o numerze PESEL
 • 2) Oryginał świadectwa szkolnego lub dyplomu +ksero- w przypadku studiów wyższych (może być odpis) nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym, (jeżeli ukończyłeś szkołę / uczelnię za granicą, to obowiązuje tłumaczenie na język polski).
 • 3) Oryginały + ksero wszystkich świadectw pracy.
 • 4) Jeżeli osoba rejestrująca się prowadziła działalność gospodarczą ,
  •   wymagana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, lub jej zawieszeniu  z Urzędu Miejskiego/Gminnego (tylko w przypadku braku danych w CEIDG)
  •   zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące
 • 5) Zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca, jeżeli osoba rejestrująca się była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz informacją czy był opłacony Fundusz Pracy.
 • 6) Zaświadczenie o okresie pracy na umowę zlecenie lub umowę agencyjna wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzone składki na ZUS i Fundusz Pracy, jeżeli osoba rejestrująca się była zatrudniona na umowę zlecenie (dotyczy osób z prawem do zasiłku).
 • 7) Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru, jeżeli osoba rejestrująca się pobierała świadczenie z ZUS (rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy i inne) poza okresem zatrudnienia.
  •    W przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki
  •    Decyzja pozbawiająca świadczenia ZUS, jeżeli osoba rejestrująca się przebywała na rencie lub świadczeniu rehabilitacyjnym.
 • 8) Jeżeli osoba rejestrująca się przebywała na urlopie wychowawczym, WYMAGANY jest akt urodzenia dziecka.
 • 9) Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli osoba rejestrująca się odbywała służbę wojskową.
 • 10) Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli osoba rejestrująca się posiada taki dokument.
 • 11) Osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 • 12) osoba posiadająca gospodarstwo rolne - zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz podatkowy oryginał + kserokopia

W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, a w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów tj.: dokument tożsamości, świadectwo pracy lub świadectwo szkolne - dyplom, lub odmowy złożenia podpisu na wydruku karcty rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
 

Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Data modyfikacji 13 września 2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2