Obowiązki bezrobotnego

 • 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.
 • 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin) oraz wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych albo robót publicznych lub udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia jakiejkolwiek z ww. propozycji pozbawiony zostanie statusu bezrobotnego.
 • 3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. Osoba, która odmówiła poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, traci status osoby bezrobotnej.
 • 4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 5. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy).
 • 6. Bezrobotny, który w okresie nie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje ( art. 75 ust. 3 ustawy).
 • 7. Bezrobotny obowiązany jest do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracyoświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychodów.
 • 8. Osoba, która pobiera nienależne świadczenia pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
  • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustalenie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
  • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowy urząd pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
  • zasiłek stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury lub renty, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,
  • koszty szkolenia o których mowa w art. 41 ust. 6 ustawy,
  • koszty przygotowania zawodowego dorosłych ( art. 53 h ust.1)
  • Zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • Świadczenie pieniężne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.
  • Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 9. O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.
 • 10. Na wniosek osoby, o której mowa w pkt. 9 powiatowy urząd pracy przesyła opisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.
 • 11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, osoba która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.
 • 12. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego i przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze - bezzwłocznie po ustaleniu przyczyny niezdolności do pracy.
   

Załączniki do strony

Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2