UTRATA STATUSU OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY (art. 33 ust. 4a-4c)

 

1. Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy (art. 33 ust.4a):

     1)  nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu  potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; pozbawienie statusu poszukującego następuje   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy na okres 120 dni,    
    2)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony  między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni
 o uzasadnionej przyczynie  tego   niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukującego następuje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni ,   
    3)  nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe,  o których mowa w  art. 42a ustawy, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo    
w programie specjalnym lub nie przystąpił   do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy; pozbawienie statusu poszukującego następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni ,   
   4) złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy  urząd pracy;   pozbawienie statusu poszukującego następuje od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni.  
2. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne  nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić
 w wyniku ponownej rejestracji, po  upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia. (art. 33 ust. 4c)

Metryka strony
Data publikacji 19 lutego 2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur