Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:

 • nie spełnia warunków określonych w pkt II niniejszej informacji,
 • otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej lub na wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy ( na okres 120,180, lub 270 dni),
 • odmówiła poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 120,180, lub 270 dni od dnia tej odmowy),
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
  • na okres 120,180 lub 270 dni),
 • z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego- na okres 120,180 lub 270 dni),
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania( na okres 120, 180, lub 270 dni)
 • pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej, niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 • nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2;
 • nie powiadomiła PUP w którym jest zarejestrowana o zmianie miejsca zamieszkania oraz nie stawiła się w PUP właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust 2a ustawy).
   
Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2