Status osoby poszukującej pracy

 

 

Poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

 

 

Art. 1 ust. 3 pkt 1-3

Ustawa ma zastosowanie do:

 

  1)  obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

 

  2)  cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 • c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 • e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
 • f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170),
 • h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
 • j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonków,w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
 • l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

  3)  cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;

 

Metryka strony
Data publikacji 19 lutego 2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur