Informacja dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotna, lub inna osoba poszukująca pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.  poz. 1299)

I. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy.

 • 1. Bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 • 2. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie prac.
 • 3. Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
 • 4. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.
 • 5. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji
  • dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
  • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 • 6. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w §3 ust.1 pkt.1-3 i ust. 2 rozp. I, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się
 • 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.
Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Data modyfikacji 17 maja 2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2