Roboty publiczne

Roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy

przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

- powiaty ( z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),

- gminy,

- organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury,

  oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

- spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Organizator robót publicznych składa do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót wniosek o organizowanie robót publicznych wraz z wymaganymi załącznikami.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy i skierowanie osoby bezrobotnej w ramach złożonej oferty pracy. Do robót publicznych mogą być skierowane

osoby bezrobotne, które posiadają ustalony profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu

na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w art. 33 ust. 2 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba bezrobotna skierowana przez PUP zostaje zatrudniona na stanowisku pracy i na okres

wskazany w umowie o organizację robót publicznych.

 

Stosownie do zawartej umowy PUP refunduje organizatorowi robót publicznych lub wskazanemu

pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdego skierowanego bezrobotnego:

- w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej 50 % przeciętnego wynagrodzenia

   i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres

  do 6 miesięcy,

- w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

  i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres

  do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc

  ich zatrudnienia,

- w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia oraz składek na

  ubezpieczenia społeczne  od refundowanego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia

  w wymiarze  nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy- przez okres do 6 miesięcy

  bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi skierowanymi do wykonywania pracy

  niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach

  zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy

  społecznej.

 

Na wniosek organizatora robót publicznych może zostać przyznana zaliczka ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłaty wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć należnej organizatorowi robót publicznych kwoty kosztów

podlegających refundacji za dany miesiąc poniesionych na wynagrodzenia oraz składki

na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

 

 

Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych  powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi  naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania

z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy

lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją,

PUP kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez PUP na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca  nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Roboty publiczne u beneficjentów pomocy  udzielane są zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 Podstawa prawna

-  Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2015 r., poz. 149

   z  późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania

  prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów  z tytułu opłaconych składek

  na ubezpieczenia społeczne Dz. U. z 2014 r., poz. 864.

 

 

Metryka strony
Data publikacji 18 stycznia 2013
Data modyfikacji 13 sierpnia 2015Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur