Prace społecznie użyteczne

 

 

Prace społecznie użyteczne, są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane: 
- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania , lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach podjęły w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy,
- zamieszkujące lub przebywające na terenie gminy, gdzie będą wykonywane prace społecznie użyteczne. 

Wymiar czasu prac społecznie użytecznych nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo. 
Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, wypłacane w okresach miesięcznych z dołu przez gminę lub inny podmiot, w którym są organizowane. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku i przesyła właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, określający w szczególności: 
- rodzaje prac, 
- liczbę godzin wykonywania prac, 
- liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy. 

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której będą wykonywane prace, w którym Starosta zobowiązuje się do refundacji organizatorowi tych prac do 60% minimalnej kwoty świadczenia wypłaconego skierowanym bezrobotnym. 

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który: 
- odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, 
- z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych, 
- po skierowaniu nie podejmie wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Podstawa prawna: 
- art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2015r.  poz. 149 z późn. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 921 ).

Metryka strony
Data publikacji 18 stycznia 2013
Data modyfikacji 27 stycznia 2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur