Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

  
Na podstawie zawartej umowy dokonywana jest przez okres do 6 miesięcy refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Do prac interwencyjnych są kierowane osoby bezrobotne dla których określono II profil pomocy.

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pracodawca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku dołącza oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis lub wszystkie zaświadczenia i oświadczenia o wielkości pomocy uzyskanej w roku w którym się ubiega o pomoc i dwóch poprzedzających go latach podatkowych w ramach „jednego przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art.2 ust. 2 Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L 351/1 z dnia 24 grudnia 2013r./ przez „jedno przedsiębiorstwo” rozumie się wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z n/w stosunków:

1)     jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków

2)     jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej

3)     jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostka gospodarczą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki

4)     jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki

5)     jednostka gospodarcza pozostaje w jakimkolwiek z wyżej wymienionych stosunków za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych.

Ponadto przy ubieganiu się o pomoc de minimis znaczenie ma także fakt połączenia, przejęcia lub powstania pracodawcy w wyniku podziału.


Podstawa prawna - art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r. poz.864). 

Metryka strony
Data publikacji 18 stycznia 2013
Data modyfikacji 26 lutego 2015Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur