Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Pracodawca, działający co najmniej 12 miesięcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać na wniosek, ze środków Funduszu zwrot wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego wynagrodzenia

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska może ubiegać się pracodawca, który:

1.      złoży stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

2.     nie zalega z opłacaniem w terminie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3.     nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

4.     nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny oraz wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i likwidacyjne

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta bierze są pod uwagę:
•    Potrzeby lokalnego rynku pracy.
•    Liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w urzędzie pracy.
•    Koszty wyposażenia stanowiska pracy.
•    Wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy
•    Wysokość posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przed podpisaniem umowy, starosta wzywa pracodawcę do negocjacji, podczas których uzgodnieniom podlegają następujące zagadnienia:
-  ustalenia wysokości przyznanej kwoty
-  omówienie praw i obowiązków wynikających z umowy
-  doprecyzowanie katalogu wydatków
-  ustalenie formy zabezpieczenia otrzymanych środków na wypadek niedochowania warunków umowy

Formami zabezpieczenia zwrotu przez niepełnosprawnego środków, otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej mogą być:

1.     poręczenie, w tym poręcznie spółdzielni socjalnej,

2.     weksel z poręczeniem wekslowym /aval/,

3.     gwarancja bankowa,

4.     zastaw na prawach lub rzeczach,

5.     blokada rachunku bankowego,

6.     akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

UWAGA!!

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty


Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o wyposażonym stanowisku pracy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis .

Metryka strony
Data publikacji 08 lutego 2013
Data modyfikacji 02 września 2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur