Szkolenia PFRON

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.).
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać ze szkoleń na zasadach takich, jak bezrobotni.

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Starosta inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i nie pozostające
w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej,
a w szczególności w razie:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

3) utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się:

1) w placówkach szkolących,

2) w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Starosta kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie:

1) z własnej inicjatywy ( na szkolenie grupowe zaplanowane do realizacji w danym roku zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń) lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,

2) wskazane przez tę osobę (tzw. indywidualne), jeżeli uprawniony dostarczy pisemne oświadczenie pracodawcy o gwarancji zatrudnienia po ukończeniu szkolenia uprawdopodobniające, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy.

Koszt szkolenia indywidualnego nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie może trwać  nie dłużej niż 36 miesięcy.

Koszty szkolenia obejmują w szczególności:

1) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej,
2) koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
3) koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości,
4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby

    zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
5) koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby   

    towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia

    niepełnosprawności,
6) koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług

    rehabilitacyjnych.

Koszty szkolenia finansowane są ze środków PFRON

Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia osoba skierowana ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych, jeśli miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

Osoba, która rozpoczęła i opłaciła szkolenie przed uzyskaniem skierowania na to szkolenie nie może ubiegać się o zwrot kosztów tego szkolenia.

Metryka strony
Data publikacji 29 kwietnia 2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Mazur
Autor: Jacek Mazur